Environmentální profil

Naše společnost je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2004. Management ochrany životního prostředí je integrován do systému managementu společnosti (viz O společnosti). Jeho základním principem je trvalé zlepšování.

Při řízení dopadů činností naší společnosti na životní prostředí se řídíme nejen platnými právními předpisy, ale také stanovenou politikou (viz Politika společnosti) a cíly společnosti. Naše společnost pravidelně vyhodnocuje spotřebu energie, vody, pohonných hmot, sleduje množství vyprodukovaného odpadu. Důraz klade na snižování hodnot těchto ukazatelů, které jsou však v případě stavebnictví ovlivněny charakterem každé jednotlivé stavby. Pro své činnosti identifikujeme environmentální aspekty. K těm nejvýznamnějším stanovujeme cíle na zajištění jejich eliminace. Společnost rovněž provádí řadu investic do modernizace a nákupu technologií za účelem snižování zátěže své činnosti na životní prostředí.

Všichni pracovníci společnosti jsou v oblasti ochrany životního prostředí pravidelně školeni. Vedení společnosti usiluje o vytvoření takových podmínek ve společnosti, které zajistí minimální zásahy do životního prostředí v okolí námi realizovaných staveb.

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
Partyzánská 18
747 05 Opava
tel.: 553 622 616
e-mail: sso@slezskestavby.cz

Manažer výroby:
Ing. David Ševčík 773 588 585

Sekretariát:
p. Helena Šimková 777 588 593

Ekonomické a mzdové oddělení:
Ing. Lenka Kudlová 777 775 244

Zásobování:
p. Luboš Kummer 777 588 654