Politika společnosti

INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI

Integrovanou politiku systémů managementu kvality, managementu ochrany životního prostředí a managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, definovaného programem "Bezpečný podnik", vyhlašuje ředitel společnosti v rámci strategie rozvoje, která směřuje k tomu, aby společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. dosáhla jasného postavení na stavebním trhu. 
Vedení společnosti rozhodlo o zavedení integrovaného systému a jeho certifikaci podle příslušných norem. Integrovaný systém managementu, zavedený ve společnosti, zajišťuje dodržování pravidel vztahujících se k managementu kvality, environmentálnímu managementu a dodržování pravidel BOZP. Zmíněné tři oblasti se navzájem ovlivňují a společně vytvářejí jeden celek. Polikta je v souladu se záměry a cíli společnosti, s požadavky předpisů a norem členěna dle jednotlivých systémů.

POLITIKA KVALITY
Kvalita je ve společnosti založena na myšlenkách, jejichž charakteristickými rysy jsou:

 • dokonalá oboustranná komunikace se zákazníky, jejich trvalé informování, znalost jejich potřeb, okamžitá reakce na jejich požadavky,
 • široký rozsah podpůrných služeb a poskytování servisu,
 • cena postavená na minimalizaci nákladů,
 • dosažení spokojenosti zákazníků se skutečným provedením stavby,
 • udržení dobrého jména firmy na základě "firemního" smyslu pro zodpovědnost,
 • dosahování úspěchu na základě chování každého člena společnosti,
 • prohlubování systému vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních v oblasti zavedeného systému managementu kvality i se zaměřením na jejich odborné a profesní kvality,
 • neustálé zlepšování všech procesů a efektivnosti systému managementu kvality na základě připomínek, nápravných a preventivních opatření,
 • důsledné plnění právních a jiných požadavků, vztahujících se ke všem činnostem zavedeného systému managementu kvality ve společnosti a provádění hodnocení souladu s právními předpisy,
 • pečlivý výběr a hodnocení dodavatelů materiálů, výrobků i služeb pro zabezpečnení vysoké kvality produkce společnosti.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA
Environmentální politika je ve společnosti založena na důsledném využití všech dostupných zdrojů vedoucích k dosažení plánovaných cílů směrem dovnitř k vlastním zaměstnancům i navenek směrem k zákazníkům a dodavatelům společnosti SSO s.r.o.
Vedení společnosti se zavazuje k ochraně životního prostředí a nepřetržitě snaží co nejlépe motivovat zaměstnance společnosti tak, aby veškeré činnosti společnosti byly prováděny v duchu níže uvedených obecně platných principů :

 • veškeré práce společnosti SSO s.r.o. je nutno realizovat tak, aby byl negativní vliv na životní prostředí minimalizován a dopady byly pokud možno pozitivní,
 • všechny činnosti společnosti spojené s realizací zakázky je třeba provádět vždy s nejvyšším ohledem na občany, kteří mohou být negativními dopady realizace dotčeni pouze v míře nezbytně nutné,
 • budou plněny požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiné závazné požadavky, kterým společnost podléhá; o dodržování požadavků budou důsledně vedeny záznamy a podávány důkazy, včetně hodnocení souladu s jednotlivými závaznými povinnostmi,
 • neustálého  zlepšování a  prevenci znečišťování, minimalizace vzniku významných environmentálních aspektů a dopadů na životní prostředí,
 • veškeré procesy a činnosti je nezbytně nutné plánovat a řídit tak, aby bylo v co nejvyšší možné míře předcházeno vzniku odpadů a i ten se snažit účelně a efektivně, pokud to dané podmínky dovolí, v co nejvyšší míře recyklovat,
 • jakýkoliv vzniklý odpad co nejefektivněji třídit a řádně s ním nakládat,
 • uvnitř společnosti i nadále nacházet zdroje ke zlepšení účinným využíváním energií,
 • podněcovat odpovědný přístup k ŽP komunikací mezi jednotlivými pracovníky společnosti, zajištění neustálého vzdělávání a výcviku,
 • zapojení dodavatelů do systému řízení ochrany životního prostředí a jejich důsledném informování o všech povinnostech, které pro ně v rámci spolupráce se SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. vyplývají,
 • neustále zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení jeho environnmentální výkonnosti.

 

POLITIKA BOZP
Politika BOZP je ve společnosti založena na myšlenkách, jejichž charakteristickými rysy jsou:

 • trvalé zvyšování úrovně péče o BOZP při všech činnostech společnosti,
 • dodržování právních předpisů k zajištění BOZP a zásad bezpečné práce,
 • jednoznačně stanovená odpovědnost v oblasti řízení bezpečnosti práce,
 • společnost považuje oblast BOZP za nedílnou součást svých podnikatelských aktivit,
 • otevřené projednávání stavu BOZP a jeho zlepšování se zaměstnanci společnosti a s dalšími zainteresovanými stranami – zákazníky, subdodavateli, úřady, veřejností,
 • zachování dosavadního trendu snižování úrazovosti, tj. počtu, závažnosti a délky léčení úrazů a vlivu pracovního prostřední na nemocnost zaměstnanců,
 • trvalé zvyšování povědomí bezpečného chování zaměstnanců společnosti z hlediska BOZP při výkonu jejich povolání a činnostech s tím souvisejících,
 • zlepšování pracovního prostředí s cílem snížení rizikovosti pracovišť,
 • vytváření podmínek pro dostatečné personální zajištění činností potřebných k účinnému řízení systému BOZP,
 • iniciování u vlastních smluvních partnerů, aby ve srovnatelné míře zajišťovali bezpečné chování svých zaměstnanců na společných pracovištích – stavbách,
 • zajištění patřičného výcviku a kompetence všech zaměstnanců k tomu, aby mohli plnit své povinnosti.
Klíčovými předpoklady úspěšné realizace politiky společnosti jsou hluboké přesvědčení vedení společnosti o nutnosti zavedení integrovaného systému ve firmě, bezvýhradné ztotožnění všech pracovníků společnosti s integrovaným systémem, dále také důslednost a vytrvalost při realizaci této politiky společnosti a nezávislé sledování a kontrola realizace včetně přínosů této politiky společnosti.
Vedení společnosti přebírá plnou odpovědnost za realizaci této politiky společnosti a vytváří předpoklady pro její realizaci. Rovněž se zavazuje přijmout všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby politika byla pochopena, uplatněna a přezkoumávána  ve všech oblastech firmy, což značí:
 • vytvořit potřebné organizační, personální a finanční podmínky pro vytvoření a udržení funkčního integrovaného systému,
 • poskytnou účinnou pomoc při výchově a výcviku pracovníků tak, aby byli schopni plnit požadavky této politiky společnosti,
 • vytvořit podmínky pro zajištění účinné kontroly fungování integrovaného systému.
Vedení společnosti ukládá všem pracovníkům, aby při rozhodování věnovali prvořadou pozornost činnostem ovlivňujícím vznik nízké kvality procesu, nebezpečí ohrožení životního prostředí a ohrožení zdraví a tím předcházeli ztrátám vznikajícím porušením daných předpisů při výrobě nebo službě, a obrací se na všechny pracovníky s výzvou, aby si uvědomili, že:
 • zabezpečování produkce patří k základním povinnostem každého pracovníka podle zásady: „Vykonej vše bezchybně napoprvé“,
 • na tvorbě, udržování a zdokonalování integrovaného systému se podílejí všichni pracovníci společnosti,
 • je nutno u nadřízených pracovníků vyžadovat odstranění závad způsobujících vznik nejakostního průběhu procesu nebo služby,
 • je nutno minimalizovat rizika poškození vlastního zdraví,
 • je nezbytné minimalizovat ztráty organizace v důsledku snížení úrazů a havárií,
 • by se měli podílet na udržování a zlepšování vytvořených podmínek pracovní a sociální pohody na pracovišti, úroveň kultury práce a ochrany životního prostředí.

Ing. Jan Urbiš
ředitel společnosti

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
Partyzánská 18
747 05 Opava
tel.: 553 622 616
e-mail: sso@slezskestavby.cz

Manažer výroby:
Ing. David Ševčík 773 588 585

Sekretariát:
p. Helena Šimková 777 588 593

Ekonomické a mzdové oddělení:
Ing. Lenka Kudlová 777 775 244

Zásobování:
p. Luboš Kummer 777 588 654